Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Phát triển bền vững

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Hà Giang trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 84, số 8/2011. Trang 147.
 • Năm xuất bản:

Vai trò của năng lượng tái tạo trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Thanh Mai, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Thanh Mai, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái vì mục tiêu phát triển bền vững: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

 • Tác giả : Võ Thy Trang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Võ Thy Trang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN

 • Tác giả : Hà Quang Trung, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Vấn đề phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý miền núi phía Bắc nước ta

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Công ty CP công nghệ cao Cao Xanh: Sản xuất sạch hơn - giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tại công ty CP Cao Sao Xanh

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông,  Nguyễn Thu Huyền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí môi trường
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>