Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Phát triển bền vững

Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái vì mục tiêu phát triển bền vững: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hiện nay

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

  • Tác giả : Võ Thy Trang, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Tác giả : Võ Thy Trang, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN

  • Tác giả : Hà Quang Trung, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
  • Năm xuất bản:

Vấn đề phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý miền núi phía Bắc nước ta

  • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Công ty CP công nghệ cao Cao Xanh: Sản xuất sạch hơn - giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tại công ty CP Cao Sao Xanh

  • Tác giả : Nguyễn Thị Đông,  Nguyễn Thu Huyền, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí môi trường
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>