Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Phát triển bền vững

Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Nguyễn Thị Hạnh Hồng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Hà Giang trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 84, số 8/2011. Trang 147.
 • Năm xuất bản:

Vai trò của năng lượng tái tạo trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Thanh Mai, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Thanh Mai, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững: từ lý luận, kinh nghiệm và bài học rút ra đối với tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn
 • Năm xuất bản:

Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái vì mục tiêu phát triển bền vững: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

 • Tác giả : Võ Thy Trang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Võ Thy Trang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN

 • Tác giả : Hà Quang Trung, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Vấn đề phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn của môi trường địa lý miền núi phía Bắc nước ta

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Công ty CP công nghệ cao Cao Xanh: Sản xuất sạch hơn - giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tại công ty CP Cao Sao Xanh

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông,  Nguyễn Thu Huyền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí môi trường
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>