Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả "Nguyễn Trường Kháng", "Nguyễn Thị Khương" [Đại học sư phạm]
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 238 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên là một trong những hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao ý thức  về bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng, đồng thời cũng là mục tiêu chung nhằm phát triển toàn diện con người mới xã hội chủ nghĩa. Việc giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên đòi hỏi phải được tiến hành một cách có hệ thống và thường xuyên thì mới đem lại tác dụng lâu dài

Tải file Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên tại đây