Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - QUA TÌM HIỂU DÂN TỘC H'MÔNG Ở VIỆT NAM
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Nguyễn Thị Nội, Đàm Thị Hạnh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 124 Số 10 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc H’Mông là một trong những dân tộc vẫn giữ được những nét độc đáo riêng về bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong cuộc sống hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề bất bình đẳng giới vẫn là vấn đề nan giải đối với dân tộc này. Bởi lẽ, họ bị chế định trong các quan niệm cổ hủ, lạc hậu đã ăn sâu trong tiềm thức của đồng bào. Do vậy, cần thực hiện một hệ thống giải pháp đặc thù sẽ có thể làm thay đổi được hiện tượng đó.

Tải file VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - QUA TÌM HIỂU DÂN TỘC H'MÔNG Ở VIỆT NAM tại đây