Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần một bộ phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Chủ nhiệm(*) Ngô Thị Lan Anh
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

- Phật giáo vào Việt Nam từ khoảng những năm đầu công nguyên và trở thành một trong những tôn giáo lớn ở nước ta. Phật giáo đi vào đời sống của người Việt Nam như là một yếu tố không thể bỏ qua khi nhận định về các vấn đề lịch sử, tư tưởng, văn hoá, văn minh, đạo đức... của dân tộc. Cùng với đạo Khổng, đạo Lão, Phật giáo đã mang lại những bản sắc văn hoá độc đáo, làm đa dạng hơn nền văn hoá Việt Nam. Trong bài xã luận của tạp chí Phật giáo Việt Nam đã viết: "Trong tâm hồn dân tộc Việt Nam thật đã sẵn có mầm móng tinh thần Phật giáo. Hèn gì mà đạo Phật với dân tộc Việt Nam trong gần hai ngàn năm nay, bao giờ cũng theo nhau như bóng với hình trong cuộc sinh hoạt toàn cầu. Đã là viên đá nền tảng cho văn hóa dân tộc, cố nhiên Phật giáo Việt Nam vĩnh viễn phải là một yếu tố bất ly của cuộc sống toàn diện".

Hiện nay, đạo Phật đã có những biến chuyển mạnh mẽ cùng với sự thay đổi của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Phật giáo với triết lý nhân sinh sâu sắc đã ảnh hưởng và góp phần đắc lực trong việc hình thành, phát triển và tạo nên cốt cách của con người Việt Nam. Triết lý đó đã giáo dục con người tu dưỡng để hoàn thiện mình, làm lành, lánh ác; thấy được cuộc sống của mình do chính mình làm chủ, vì vậy không chờ đợi ở một thế lực nào khác mà bản thân phải gắng sức rèn luyện để trở thành người tốt, có ích cho xã hội.

            - Thái Nguyên được coi là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng miền núi phía Bắc nước ta. Hoạt động Phật giáo ở Thái Nguyên trong những năm gần đây diễn ra mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất định tới đời sống của nhân dân trong tỉnh. Điển hình là các hoạt động từ thiện mà giáo hội Phật giáo Thái Nguyên thực hiện thời gian qua đã thu hút được đông đảo nhân dân, những người mến mộ đạo Phật tích cực tham gia. Điều này đã góp phần làm cho Phật giáo mang tính nhập thế, gắn đạo với đời. Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn những ảnh hưởng tiêu cực của Phật giáo tới đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, cần phải có những biện pháp thích hợp để giúp người dân tin và đi theo Phật giáo với một tinh thần đúng đắn không vi phạm pháp luật, gây mất ổn định xã hội.

Với ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn trên đây chúng tôi lựa chọn đề tài: Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần một bộ phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Mục tiêu

- Nghiên cứu làm sáng tỏ nội dung nhân sinh quan Phật giáo.

- Nghiên cứu ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần một bộ phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất phương pháp để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống một phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Nội dung

          1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

          2. Nội dung nhân sinh quan Phật giáo

          3. Thực trạng ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần một phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên

          4. Một số giải pháp mang tính định hướng nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần một phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên

          5. Một số kiến nghị

Tải file Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần một bộ phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp thêm vào việc khẳng định hơn nữa những giá trị nhân sinh quan Phật giáo, chỉ ra những ảnh hưởng tích cực và hạn chế của nó trong đời sống tinh thần một bộ phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đưa ra những giải pháp mang tính định hướng nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và khắc phục hạn chế của nó trong đời sống tinh thần một bộ phận nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Một bản kiến nghị kèm theo.

- Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và các thầy cô giáo trong các trường cao đẳng, đại học trong quá trình dạy và học môn Văn hóa học, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tôn giáo học… 

ĐV sử dụng

Các trường đại học, cao đẳng và Ban Tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*