Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 1 Số 167 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3646
Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa nền giáo dục truyền thống của đất nước, kết hợp với những xu hướng cải cách giáo dục tiên tiến trên thế giới, Fukuzawa Yukichi đã đề ra tư tưởng cải cách giáo dục hiện đại, phù hợp với bước đi của nền văn minh thế giới. Điều đặc biệt là chính quyền Minh Trị đã tiếp thu những tư tưởng quý báu đó của ông. Tác động của những tư tưởng ấy, như lịch sử Nhật Bản đã chứng minh, đem lại cho Nhật Bản những “thần kỳ” trên nhiều phương diện về giáo dục, văn hóa, kinh tế - xã hội v.v. Cải cách giáo dục cùng với một chuỗi những cải cách trên tất cả các lĩnh vực đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của xã hội Nhật Bản, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp Duy tân, xây dựng nước Nhật Bản hùng mạnh, hiện đại.

Tải file Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản tại đây