Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.

Optimizing the teaching method of the theoretical content of the national defense education course in colleges and universities in Viet Nam

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>