Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Hà Quang Trung, Ninh Hồng Phấn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 75 Số 13 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Pác Nặm là một huyện miền núi phía bắc của tỉnh Bắc Kạn, được tách ra từ huyện Ba Bể theo Nghị định số 56/2003/NĐ – CP ngày 28/05/2003 của Chính phủ. Từ khi được thành lập đến nay huyện đã thực hiện nhiều chương trình mục tiêu nhằm từng bước xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Song với đặc thù địa hình đồi núi phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, giao thông đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí thấp nên tốc độ giảm nghèo qua các năm còn chậm. Nghị quyết 30a của Chính phủ là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm xoá đói, giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất nước. Đây chính là một cơ hội lớn đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm, tạo nên một bước đột phá để nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện ngang bằng với các huyện trong tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Những kết quả đánh giá bước đầu việc thực hiện nghị quyết 30a của huyện đã góp phần bổ sung  lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện nghị quyết này trong thời gian tới.

Tải file KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN tại đây