Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Lan (orchid); lan rừng (wild orchid); phương pháp (method); nhân nhanh (enhancement); chồi (germplasm); bảo tồn (conservatio

Kiến thức bản địa của người Tày, Nùng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên rừng tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Vi Thuỳ Linh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo hội thảo Địa lý toàn quốc, Huế 2012
 • Năm xuất bản:

Thị trường carbon và triển vọng tại Việt Nam

 • Tác giả : Vi Thuỳ Linh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

 • Tác giả : Vi Thuỳ Linh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN

 • Tác giả : Hà Quang Trung, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>