Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Võ Thy Trang,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Trên quan điểm đánh giá phát triển bền vững các KCN và khảo sát mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong KCN, bài viết này đề xuất áp dụng nhóm tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững nội tại các KCN và tác động lan tỏa của KCN đến sự phát triển của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế của Tỉnh. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu liên quan đến việc tăng cường tính bền vững trong phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên. Đây là những gợi ý để tham khảo cho các nhà quản lý trong hoạch định chính sách, qui hoạch phát triển và điều hành hoạt động các KCN. Tuy nhiên, một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu này cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn: qui trình đánh giá, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá và cụ thể hóa các phương pháp đánh giá phát triển bền vững các khu công nghiệp trong điều kiện của từng địa phương.

Tải file NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN tại đây