Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Võ Thy Trang,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 68 Số 6 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

KCNST là mô hình tạo thành hệ công nghiệp bảo toàn tài nguyên, là chiến lược có tính chất đổi mới nhằm phát triển công nghiệp bền vững bằng cách thiết kế những hệ công nghiệp theo hướng giảm đến mức thấp nhất sự phát sinh chất thải và tăng đến mức tối đa khả năng tái sinh - tái sử dụng nguyên liệu và năng lượng. Phương pháp luận xây dựng mô hình khu công nghiệp không chất thải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và công nghệ của Việt Nam được đề xuất xây dựng theo bốn bước cơ bản: Xác định thành phần và khối lượng chất thải; Đánh giá và lựa chọn phương án tái sinh và tái sử dụng chất thải; Đánh giá và lựa chọn giải pháp xử lý cuối đường ống và thải bỏ hợp vệ sinh; Tổng  hợp các giải pháp để lựa chọn phương án tối ưu.

Tải file NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM tại đây