Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái vì mục tiêu phát triển bền vững: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Nguyễn Thị Khương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 100 Số 12 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái vì mục tiêu phát triển bền vững: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam tại đây