Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh, Nguyễn Xuân Trường,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 163 Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Hoạt động tự học của sinh viên tại Trung tâm GDQPAN là một hình thức tổ chức giáo dục, rèn luyện có mối quan hệ chặt chẽ với các hình thức tổ chức khác trong quá trình dạy học. Tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp cho sinh viên tự nắm vững, củng cố, mở rộng, đào sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, hình thành năng lực, hứng thú, thói quen, phương pháp, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, làm cơ sở cho việc học tập suốt đời.

Đính kèm: