Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vị trí, vai trò và tác dụng của hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 133 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên là nhằm củng cố, nâng cao kiến thức Quốc phòng - An ninh, rèn luyện kỹ năng quân sự, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý, giao tiếp, ứng xử, kỹ năng vận dụng lý thuyết với thực hành, kỹ năng tự tổ chức, tự quản, tự điều hành cho sinh viên và đặc biệt rèn luyện cho sinh viên ý thức kỷ luật, tác phong quân sự. Để đạt được mục đích trên, trước hết phải có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tác động của hoạt động ngoại khóa trong Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng.

Đính kèm: