Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 125 Số 11 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Quản lý hoạt động dạy học luôn là hoạt động quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học ở mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo. Vì vậy, nâng cap hiệu quả và đổi mới quản lý hoạt động dạt học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trở nên cần thiết trong xu hướng phát triển hiện nay. Bài viết đã tập trung làm rõ thực trạng hoạt động dạy học cũng như quản lý hoạt động dạy học. Qua số liệu khảo sát đã có đánh giá thực tế, đưa ra được những thuận lợi, khó khăn của công tác quản lý hoạt động dạy học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn, đã đề xuất 6 biện pháp cụ thể để quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên. Ở mỗi biện pháp đều có mối tương tác, liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau.

Đính kèm: