Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa lông ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 206 Số 13 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại các nhà trường, rất cần có sự đổi mới về hình thức giáo dục trong đó tổ chức hoạt động ngoại khóa là hình thức được nhiều nhà trường quan tâm. Vấn đề đặt ra là, việc xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa sao cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi đã xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa nhằm lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên với bốn phần đó là: Học làm người chiến sỹ; Kỹ năng sống; Trò chơi dân gian và Trò chơi quân sự. Thông qua kết quả thử nghiệm, bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay