Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: trung tâm trách nhiệm

Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và biện pháp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam dưới góc độ đánh giá các trung tâm trách nhiệm

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán
 • Năm xuất bản:

Kế toán trách nhiệm- hướng tiếp cận mới trong công tác quản lý đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM - HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ QUY MÔ LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>