Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Quản lý hàng đợi tích cực (AQM)

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường đại học theo Chuẩn đầu ra

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • Năm xuất bản:

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và biện pháp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VẬN DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa hoc va Cong nghe Dai hoc Thai Nguyen
 • Năm xuất bản:

Vai trò quản lý của Nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

MỘT ỨNG DỤNG CỦA HỆ DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC RED-AQM

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy,  Dương Thị Mai Thương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>