Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh, Trần Văn Khánh, Nguyễn Trung Kiên
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 179 Số 3 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trong trung tâm là chức năng quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các trung tâm còn có những hạn chế nhất định, do đó chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay.

Đính kèm: