Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và biện pháp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 175 Số 15 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên, bao gồm từ khâu xây dựng đến chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm cho mọi hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm được thực hiện trên thực tế. Qua khảo sát cho thấy, trong thời gian qua hoạt động chỉ đạo và thực hiện kế hoạch giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh còn có những hạn chế nhất định. Từ đó tác giả đã đề xuất một số biện pháp để giải quyết những tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đính kèm: