Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VẬN DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyen Phuong Thao
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa hoc va Cong nghe Dai hoc Thai Nguyen Tập 121 Số 7 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Thực tế áp dụng các mô hình kế toán quản trị chi phí tại các quốc gia trên thế giới rất phong phú. Mặc dù các lý thuyết kế toán quản trị chi phí có sự phát triển từ các mô hình truyền thống tới các mô hình hiện đại, nhưng trên thực tế  các mô hình kế toán quản trị chi phí truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến ở nhiều nơi, nhất là tại các quốc gia đang phát triển. Bài viết sau đây tập  trung đánh giá việc sử dụng mô hình kế toán quản trị chi phí tại Mỹ, Nhật và mốt số quốc gia đang phát triển tại Châu Á, từ đó xây dựng định hướng vận dụng các mô hình này cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tải file MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VẬN DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI tại đây