Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh, Trịnh Tấn Hoài, Nguyễn Thế Tài
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 163 Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên khi học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (sau đây gọi tắt là trung tâm) là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, các trung tâm phải tiến hành nhiều biện pháp một cách đồng bộ, trong đó tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng là yếu tố then chốt. Bài viết này chúng tôi chủ yếu tập chung phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục chính trị tươ tưởng và đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý công tác này cho sinh viên tại các trung tâm trong giai đoạn hiện nay.

Đính kèm: