Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: tư tưởng giáo dục

Bài học kinh nghiệm từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với công cuộc đổi mới, hiện đại hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2016 "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và Thế giới", tr.785-792
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:

Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>