Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: tư tưởng giáo dục

Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"

  • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>