Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Tiến Long,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc, triển vọng và giải pháp” Tập 1 Số 1 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession

Tải file Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession tại đây