Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế

Tính tất yếu của việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục lý luận
  • Năm xuất bản:

Vai trò quản lý của Nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc, triển vọng và giải pháp”
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>