Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tính tất yếu của việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Nguyễn Thị Khương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục lý luận Số 188 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3492
Tóm tắt nội dung

Con người sống và tồn tại không tách rời hoạt động thực tiễn của mình. Thông qua sản xuất vật chất, cải tạo các quan hệ xã hội và qua nghiên cứu khoa học phục vụ cho thực tiễn sản xuất vật chất, con người đã tác động vào tự nhiên, hình thành lịch sử phát triển của tự nhiên và xã hội loài người. Sự phụ thuộc của con người vào thiên nhiên tới một mức nào đó đã sản sinh ra mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trên lĩnh vực kinh tế và cuối cùng, chính nhu cầu cần phát triển kinh tế đã làm cho con người tác động mạnh mẽ tới tự nhiên như một tất yếu khách quan không thể thay đổi khác được. Giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái luôn có sự tác động qua lại với nhau. Để có thể phát triển bền vững thì các quốc gia phải có những giải phát để có thể kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Đó cũng là yêu cầu quan trọng mà Việt Nam phải thực hiện để thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tải file Tính tất yếu của việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay tại đây