Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
351 Đỗ Lê Thùy Đại học Y-Dược
1 0 0
352 Đỗ Loan Anh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
353 Đỗ Mai Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
354 Đỗ Mạnh Cường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
355 Đỗ Mạnh Hải Đại học sư phạm
0 0 0
356 Đỗ Minh Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
357 Đỗ Minh Khoa Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
358 Đỗ Minh Trường Đại học Khoa học
0 0 0
359 Đỗ Năng Thắng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
360 Đỗ Ngọc Cương Đại học sư phạm
1 0 0
361 Đỗ Như Tiến Đại học Khoa học
0 0 0
362 Đỗ Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
1 0 0
363 Đỗ Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
364 Đỗ Quang Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
365 Đỗ Quốc Tuấn Đại học Nông Lâm
0 0 0
366 Đỗ Quỳnh Hoa Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 0 0
367 Đỗ T.Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
0 0 0
368 Đỗ Thái Phong Đại học Khoa học
0 0 0
369 Đỗ Thái Sơn Đại học Y-Dược
0 0 0
370 Đỗ Thanh Mai Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
371 Đỗ Thanh Phúc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
372 Đỗ Thế Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
373 Đỗ Thị Bắc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
0 1 0
374 Đỗ Thị Bắc Đại học Kinh tế và QTKD
0 8 0
375 Đỗ Thị Giới Đại học sư phạm
0 0 0
376 Đỗ Thị Hải Yến Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
377 Đỗ Thị Hằng Đại học Nông Lâm
0 0 0
378 Đỗ Thị Hậu Đại học sư phạm
0 0 0
379 Đỗ Thị Hiền Đại học sư phạm
0 0 0
380 Đỗ Thị Hoà Nhã Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
381 Đỗ Thị Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
382 Đỗ Thị Hồng Hạnh Khoa Ngoại ngữ
Kinh tế học
0 1 0
383 Đỗ Thị Hồng Nga Đại học Y-Dược
0 0 0
384 Đỗ Thị Huế Đại học sư phạm
1 0 0
385 Đỗ Thị Khánh Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
386 Đỗ Thị Khánh Vân Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
387 Đỗ Thị Kim Dư Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
388 Đỗ Thị Lan Đại học Nông Lâm
1 2 0
389 Đỗ Thị Lan Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
390 Đỗ Thị Lệ Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
391 Đỗ Thị Loan Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
392 Đỗ Thị Loan Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
393 Đỗ Thị Minh Thanh Đại học Y-Dược
0 0 0
394 Đỗ Thị Nga Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
395 Đỗ Thị Ngọc Oanh Đại học Nông Lâm
0 0 0
396 Đỗ Thị Nhường Đại học Y-Dược
0 0 0
397 Đỗ Thị Phương Thanh Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
398 Đỗ Thị Sơn Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
399 Do Thi Tam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
1 3 0
400 Đỗ Thị Tám Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ khí - Động lực
0 1 0
Trang 8/62 <12...456789101112...6162>