Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
351 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
1 0 0
352 Đỗ Công Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
353 Đỗ Diệp Anh Đại học Khoa học
0 0 1
354 Đỗ Đình Cường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
355 Đỗ Đình Long Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 1
356 Đỗ Đình Lực Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
357 Đỗ Đức Quang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
358 Đỗ Đức Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 1 0
359 Đỗ Duy Cốp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 14 0
360 Đỗ Duy Linh Đại học sư phạm
0 0 0
361 Đỗ Hằng Nga Đại học Khoa học
Văn học
1 1 0
362 Đỗ Hoàn Sơn Đại học Nông Lâm
0 3 0
363 Đỗ Hoàng Ánh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
364 Đỗ Hoàng Chung Đại học Nông Lâm
Sinh học
Lâm nghiệp
4 3 0
365 Đỗ Hoàng Dương Đại học Y-Dược
0 0 0
366 Đỗ Hoàng Dương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
367 Đỗ Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
368 Đỗ Hồng Sơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
369 Đỗ Hồng Thái Đại học sư phạm
0 9 0
370 Đỗ Hưng Nguyên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
371 Đỗ Huy Khôi Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
4 2 0
372 Đỗ Khắc Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
373 Đỗ Lệ Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
374 Đỗ Lê Thùy Đại học Y-Dược
1 0 0
375 Đỗ Loan Anh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
376 Đỗ Mai Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
377 Đỗ Mạnh Cường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
378 Đỗ Mạnh Hải Đại học sư phạm
0 0 0
379 Đỗ Minh Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
380 Đỗ Minh Khoa Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
381 Đỗ Minh Trường Đại học Khoa học
0 0 0
382 Đỗ Năng Thắng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
383 Đỗ Ngọc Cương Đại học sư phạm
1 0 0
384 Đỗ Như Tiến Đại học Khoa học
0 0 0
385 Đỗ Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
1 0 0
386 Đỗ Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
387 Đỗ Quang Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
388 Đỗ Quốc Tuấn Đại học Nông Lâm
0 0 0
389 Đỗ Quỳnh Hoa Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 0 0
390 Đỗ T.Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
0 0 0
391 Đỗ Thái Phong Đại học Khoa học
0 0 0
392 Đỗ Thái Sơn Đại học Y-Dược
0 0 0
393 Đỗ Thanh Huyền Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
394 Đỗ Thanh Mai Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
395 Đỗ Thanh Phúc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
396 Đỗ Thế Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
397 Đỗ Thị Bắc Đại học Kinh tế và QTKD
0 8 0
398 Đỗ Thị Bắc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
1 1 0
399 Đỗ Thị Bích Nguyệt Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
400 Đỗ Thị Giới Đại học sư phạm
0 0 0
Trang 8/65 <12...456789101112...6465>