Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
351 Đỗ Hồng Sơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
352 Đỗ Hồng Thái Đại học sư phạm
0 9 0
353 Đỗ Hưng Nguyên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
354 Đỗ Huy Khôi Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
4 2 0
355 Đỗ Khắc Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
356 Đỗ Khắc Hoàn Khoa Ngoại ngữ
0 5 0
357 Đỗ Lệ Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
358 Đỗ Lê Thùy Đại học Y-Dược
1 0 0
359 Đỗ Loan Anh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
360 Đỗ Mai Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
361 Đỗ Mạnh Cường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
362 Đỗ Mạnh Hải Đại học sư phạm
0 0 0
363 Đỗ Minh Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
364 Đỗ Minh Khoa Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
365 Đỗ Minh Trường Đại học Khoa học
0 0 0
366 Đỗ Năng Thắng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
367 Đỗ Ngọc Cương Đại học sư phạm
1 0 0
368 Đỗ Như Tiến Đại học Khoa học
0 0 0
369 Đỗ Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
1 0 0
370 Đỗ Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
371 Đỗ Quang Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
372 Đỗ Quốc Tuấn Đại học Nông Lâm
0 0 0
373 Đỗ Quỳnh Hoa Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 0 0
374 Đỗ T.Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
0 0 0
375 Đỗ Thái Phong Đại học Khoa học
0 0 0
376 Đỗ Thái Sơn Đại học Y-Dược
0 0 0
377 Đỗ Thanh Mai Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
378 Đỗ Thanh Phúc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
379 Đỗ Thế Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
380 Đỗ Thị Bắc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
0 1 0
381 Đỗ Thị Bắc Đại học Kinh tế và QTKD
0 8 0
382 Đỗ Thị Giới Đại học sư phạm
0 0 0
383 Đỗ Thị Hải Yến Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
384 Đỗ Thị Hằng Đại học Nông Lâm
0 0 0
385 Đỗ Thị Hậu Đại học sư phạm
0 0 0
386 Đỗ Thị Hiền Đại học sư phạm
0 0 0
387 Đỗ Thị Hoà Nhã Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
388 Đỗ Thị Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
389 Đỗ Thị Hồng Hạnh Khoa Ngoại ngữ
Kinh tế học
0 1 0
390 Đỗ Thị Hồng Nga Đại học Y-Dược
0 0 0
391 Đỗ Thị Huế Đại học sư phạm
1 0 0
392 Đỗ Thị Khánh Ly Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
393 Đỗ Thị Khánh Vân Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
394 Đỗ Thị Kim Dư Đại học Kinh tế và QTKD
1 0 0
395 Đỗ Thị Lan Đại học Nông Lâm
1 2 0
396 Đỗ Thị Lan Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
397 Đỗ Thị Lệ Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
398 Đỗ Thị Loan Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
399 Đỗ Thị Loan Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
400 Đỗ Thị Minh Thanh Đại học Y-Dược
0 0 0
Trang 8/63 <12...456789101112...6263>