Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
351 Đỗ Duy Cốp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 14 0
352 Đỗ Duy Linh Đại học sư phạm
0 0 0
353 Đỗ Hằng Nga Đại học Khoa học
Văn học
1 1 0
354 Đỗ Hoàn Sơn Đại học Nông Lâm
0 3 0
355 Đỗ Hoàng Ánh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
356 Đỗ Hoàng Chung Đại học Nông Lâm
Sinh học
Lâm nghiệp
3 3 0
357 Đỗ Hoàng Dương Đại học Y-Dược
0 0 0
358 Đỗ Hoàng Dương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
359 Đỗ Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
360 Đỗ Hồng Sơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
361 Đỗ Hồng Thái Đại học sư phạm
0 9 0
362 Đỗ Hưng Nguyên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
363 Đỗ Huy Khôi Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
4 2 0
364 Đỗ Khắc Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
365 Đỗ Lệ Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
366 Đỗ Lê Thùy Đại học Y-Dược
1 0 0
367 Đỗ Loan Anh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
368 Đỗ Mai Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
369 Đỗ Mạnh Cường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
370 Đỗ Mạnh Hải Đại học sư phạm
0 0 0
371 Đỗ Minh Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
372 Đỗ Minh Khoa Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
373 Đỗ Minh Trường Đại học Khoa học
0 0 0
374 Đỗ Năng Thắng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
375 Đỗ Ngọc Cương Đại học sư phạm
1 0 0
376 Đỗ Như Tiến Đại học Khoa học
0 0 0
377 Đỗ Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
1 0 0
378 Đỗ Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
379 Đỗ Quang Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
380 Đỗ Quốc Tuấn Đại học Nông Lâm
0 0 0
381 Đỗ Quỳnh Hoa Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 0 0
382 Đỗ T.Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
0 0 0
383 Đỗ Thái Phong Đại học Khoa học
0 0 0
384 Đỗ Thái Sơn Đại học Y-Dược
0 0 0
385 Đỗ Thanh Mai Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
386 Đỗ Thanh Phúc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
387 Đỗ Thế Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
388 Đỗ Thị Bắc Đại học Kinh tế và QTKD
0 8 0
389 Đỗ Thị Bắc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
1 1 0
390 Đỗ Thị Giới Đại học sư phạm
0 0 0
391 Đỗ Thị Hà Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
392 Đỗ Thị Hải Yến Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
393 Đỗ Thị Hằng Đại học Nông Lâm
0 0 0
394 Đỗ Thị Hậu Đại học sư phạm
0 0 0
395 Đỗ Thị Hiên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
396 Đỗ Thị Hiền Đại học sư phạm
0 0 0
397 Đỗ Thị Hoà Nhã Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
7 1 0
398 Đỗ Thị Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
399 Đỗ Thị Hồng Hạnh Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
1 2 0
400 Đỗ Thị Hồng Nga Đại học Y-Dược
0 0 0
Trang 8/64 <12...456789101112...6364>