Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
351 Đỗ Đình Long Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 1
352 Đỗ Đình Lực Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
353 Đỗ Đức Quang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
354 Đỗ Đức Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 1 0
355 Đỗ Duy Cốp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 14 0
356 Đỗ Duy Linh Đại học sư phạm
0 0 0
357 Đỗ Hằng Nga Đại học Khoa học
Văn học
1 1 0
358 Đỗ Hoàn Sơn Đại học Nông Lâm
0 3 0
359 Đỗ Hoàng Ánh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
360 Đỗ Hoàng Chung Đại học Nông Lâm
Sinh học
Lâm nghiệp
4 3 0
361 Đỗ Hoàng Dương Đại học Y-Dược
0 0 0
362 Đỗ Hoàng Dương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
363 Đỗ Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
364 Đỗ Hồng Sơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
365 Đỗ Hồng Thái Đại học sư phạm
0 9 0
366 Đỗ Hưng Nguyên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
367 Đỗ Huy Khôi Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
4 2 0
368 Đỗ Khắc Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
369 Đỗ Lệ Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
370 Đỗ Lê Thùy Đại học Y-Dược
1 0 0
371 Đỗ Loan Anh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
372 Đỗ Mai Hương Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
373 Đỗ Mạnh Cường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
374 Đỗ Mạnh Hải Đại học sư phạm
0 0 0
375 Đỗ Minh Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
376 Đỗ Minh Khoa Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
377 Đỗ Minh Trường Đại học Khoa học
0 0 0
378 Đỗ Năng Thắng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
379 Đỗ Ngọc Cương Đại học sư phạm
1 0 0
380 Đỗ Như Tiến Đại học Khoa học
0 0 0
381 Đỗ Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
1 0 0
382 Đỗ Quang Huy Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
383 Đỗ Quang Quý Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
384 Đỗ Quốc Tuấn Đại học Nông Lâm
0 0 0
385 Đỗ Quỳnh Hoa Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
1 0 0
386 Đỗ T.Phương Quỳnh Đại học Y-Dược
0 0 0
387 Đỗ Thái Phong Đại học Khoa học
0 0 0
388 Đỗ Thái Sơn Đại học Y-Dược
0 0 0
389 Đỗ Thanh Mai Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
390 Đỗ Thanh Phúc Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
391 Đỗ Thế Vinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
392 Đỗ Thị Bắc Đại học Kinh tế và QTKD
0 8 0
393 Đỗ Thị Bắc Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Tin học
1 1 0
394 Đỗ Thị Giới Đại học sư phạm
0 0 0
395 Đỗ Thị Hà Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
396 Đỗ Thị Hải Yến Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
397 Đỗ Thị Hằng Đại học Nông Lâm
0 0 0
398 Đỗ Thị Hậu Đại học sư phạm
0 0 0
399 Đỗ Thị Hiên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
400 Đỗ Thị Hiền Đại học sư phạm
0 0 0
Trang 8/64 <12...456789101112...6364>