Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
251 Đào Ngọc Tôn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
252 Đào T Hoa Quỳnh Đại học sư phạm
1 0 0
253 Đào Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
254 Đào Thanh Vân Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
255 Đào Thế Huy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
256 Đào Thị Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
257 Đào Thị Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
258 Đào Thị Hồng Phương Đại học Y-Dược
0 0 0
259 Đào Thị Hồng Phượng Khoa Ngoại ngữ
Ngôn ngữ học
0 6 0
260 Đào Thị Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
261 Đào Thị Hương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
262 Đào Thị Liên Đại học sư phạm
0 0 0
263 Đào Thị Lý Nhà xuất bản
0 0 0
264 Đào Thị Nguyệt Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
265 Đào Thị Tân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
266 Đào Thị Thắm Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
267 Đào Thị Thanh Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
268 Đào Thị Thu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
269 Đào Thị Tuyết Nhung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
270 Đào Thị Vân Đại học sư phạm
0 1 0
271 Đào Thu Huyền Đại học Y-Dược
0 0 0
272 Đào Thu Thủy Đại học sư phạm
0 0 0
273 Đào Thuý Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
274 Đào Thủy Nguyên Đại học sư phạm
0 1 0
275 Đào Tiến Thịnh Đại học Y-Dược
0 0 0
276 Đào Trần Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
277 Đào Trọng Quân Đại học Y-Dược
0 0 0
278 Đào Văn Cường Đại học Nông Lâm
0 0 0
279 Đào Văn Khanh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
280 Đào Văn Thành Đại học sư phạm
0 0 0
281 Đào Văn Thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
282 Đào Việt Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
283 Đào Việt Hùng Đại học Nông Lâm
1 0 0
284 Đậu Đức Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
285 Đậu Quốc Huy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
286 Đầu Thị Thu Đại học sư phạm
4 2 0
287 Diêm Thị Thu Thủy Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
288 Diệp Thị Xoan Đại học Y-Dược
0 0 0
289 Đinh Cảnh Nhạc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
290 Đinh Công Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
291 Đinh Diệu Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
292 Đinh Đức Hợi Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
293 Đinh Hồng Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
294 Đinh Kim Điệp Đại học Y-Dược
0 0 0
295 Đinh Ngọc Bách Trường Cao đẳng KTKT
1 2 0
296 Đinh Ngọc Lan Đại học Nông Lâm
0 1 0
297 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
Y học
0 0 0
298 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
0 0 0
299 Đinh Ngọc Trịnh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
300 Đinh Phương Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
Trang 6/63 <12345678910...6263>