Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
251 Đào Duy Hưng Đại học Nông Lâm
Sinh học
0 0 1
252 Đào Duy Minh Đại học sư phạm
Tài nguyên-Môi trường
Địa lý
2 2 0
253 Đào Duy Sơn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
254 Đào Hồng Thuận Đại học Nông Lâm
0 0 0
255 Đào Huy Du Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
0 2 1
256 Đào Mạnh Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
257 Đào Minh Thảo Đại học sư phạm
0 0 0
258 Đào Ngọc Anh Đại học sư phạm
0 0 0
259 Đào Ngọc Dương Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
260 Đào Ngọc Tôn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
261 Đào T Hoa Quỳnh Đại học sư phạm
1 0 0
262 Đào Thanh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
263 Đào Thanh Vân Đại học Nông Lâm
Nông nghiệp - Lâm nghiệp
1 0 0
264 Đào Thế Huy Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
265 Đào Thị Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
266 Đào Thị Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
267 Đào Thị Hồng Phương Đại học Y-Dược
0 0 0
268 Đào Thị Hồng Phượng Khoa Ngoại ngữ
0 0 1
269 Đào Thị Hương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
270 Đào Thị Hương Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
271 Đào Thị Liên Đại học sư phạm
0 0 0
272 Đào Thị Lý Nhà xuất bản
0 0 0
273 Đào Thị Tân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
274 Đào Thị Thắm Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
275 Đào Thị Thanh Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
276 Đào Thị Thu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
277 Đào Thị Thúy Quỳnh Đại học Khoa học
1 1 0
278 Đào Thị Tuyết Nhung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
279 Đào Thị Vân Đại học sư phạm
0 1 0
280 Đào Thu Huyền Đại học Y-Dược
0 0 0
281 Đào Thu Thủy Đại học sư phạm
0 0 0
282 Đào Thuý Hằng Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 1 0
283 Đào Thủy Nguyên Đại học sư phạm
0 1 0
284 Đào Tiến Thịnh Đại học Y-Dược
0 0 0
285 Đào Trần Chung Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
286 Đào Trọng Quân Đại học Y-Dược
0 0 0
287 Đào Văn Cường Đại học Nông Lâm
0 0 0
288 Đào Văn Khanh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
289 Đào Văn Thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
290 Đào Văn Thành Đại học sư phạm
0 0 0
291 Đào Việt Hoà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
292 Đào Việt Hùng Đại học Nông Lâm
1 0 0
293 Đào Xuân Thanh Khoa Quốc tế
1 0 0
294 Đậu Đức Thành Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
295 Đậu Quốc Huy Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
296 Đầu Thị Thu Đại học sư phạm
4 2 0
297 Diệp Thị Xoan Đại học Y-Dược
0 0 0
298 Đinh Cảnh Nhạc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
299 Đinh Công Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
300 Đinh Diệu Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
Trang 6/64 <12345678910...6364>