Tìm kiếm theo cụm từ
Bùi Đức Linh

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Bùi Đức Linh
2. Năm sinh: 1985 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Plei Ku - Gia Lai
5. Nguyên quán: Thành phố Thái Nguyên
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: NR Mobile 0989851288

Email: linhbd@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2013  Nơi bảo vệ:Central Philippine University
  • Ngành: Kinh tế Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ:  Nơi bảo vệ:
  • Ngành:  Chuyên ngành:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong:  Nơi phong:

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,Trợ lý Ban Giám hiệu
11. Cơ quan công tác: Đại học Kinh tế và QTKD

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Truờng Đại học Kinh tế & QTKD Kinh tế 2008
Thạc sĩ Central Philippine University QTKD 2013

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Cử nhân tiếng Anh Cử nhân Đại học Mở Hà Nội 2005-2009

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Anh x

15. Chuyên môn chính:

  • Kinh tế học

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

17.2 Các bài báo khoa học

Loại bài báo/ báo cáo Tên bài báo khoa học Số tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm công bố
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước “Lý luận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” 2 Kỷ yếu Hội thảo “Tổng kết đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới - Nghiên cứu và thảo luận - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 2014” 2014
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước “Phát huy vai trò của “4 nhà” trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” 2 Kỷ yếu Hội thảo “Liên kết trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” 2015
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải pháp phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên” 1 Tạp chí Lý luận chính trị 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Giải pháp nâng cao thu nhập cho người nông dân vùng bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên đến vấn đề việc làm của người lao động” 1 Tạp chí Lý luận chính trị 2016
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước “Nhìn lại công tác giải quyết việc làm cho lao động trẻ nông thôn tỉnh Thái Nguyên trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2008-2012 và định hướng đến năm 2020” 1 Tạp chí Lý luận chính trị 2016

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Thời gian(bắt đầu - kết thúc) Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) Vai trò
“Thực trạng và giải pháp giải quyết nợ khó đòi tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thái Nguyên” 2006-2006 Trường Đại học Kinh tế & QTKD Đã NT Tham gia
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên” 2007-2007 Trường Đại học Kinh tế & QTKD Đã NT Chủ trì
“Xây dựng bài giảng điện tử môn học Quản lý kinh tế I” 2009-2009 Trường Đại học Kinh tế & QTKD Đã NT Tham gia
“Xây dựng bài giảng điện tử môn học Quản lý kinh tế II” 2009-2009 Trường Đại học Kinh tế & QTKD Đã NT Tham gia
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo đại học hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh” 2010-2010 “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo đại học hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh” Đã NT Tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố