Tìm kiếm theo cụm từ
Bùi Đức Nguyên

 Tải lý lịch khoa học về máy

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Bùi Đức Nguyên
2. Năm sinh: 1977 3. Nam/ Nữ: Nam
4. Nơi sinh: Kim Bôi - Hòa Bình
5. Nguyên quán: Đông Yên - Quốc Oa i- Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 13 - P. Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

Điện thoại: NR 02803755351 Mobile 0914693266

Email: nguyenbd@tnu.edu.vn Fax

7. Học vị

7.1 Thạc sĩ

  • Năm bảo vệ: 2006  Nơi bảo vệ:Trường ĐHSP Hà Nội
  • Ngành: Hóa học Chuyên ngành:Vo cơ

7.2 Tiến sĩ

  • Năm bảo vệ: 2011  Nơi bảo vệ: Trường ĐH KHoa học và Công nghệ Hoa Đông - Thượng Hải - Trung Quốc
  • Ngành: Hóa học  Chuyên ngành: Vô cơ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư

Năm phong:  Nơi phong:

8.2. Giáo Sư

Năm phong: 2011 Nơi phong: Trường ĐH KHoa học và Công nghệ Hoa Đông - Thượng Hải - Trung Quốc

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ:
11. Cơ quan công tác: Đại học sư phạm

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên SP Hóa học 1999
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hóa vo cơ 2006
Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông - Thượng Hải - Trung Quốc Hóa vô cơ 2011

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

14. Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế
Tiếng Anh x
Tiếng Trung x

15. Chuyên môn chính:

  • Hóa - Công nghệ thực phẩm

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

16. Quá trình công tác

17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố

17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn

Loại sách Tên sách Là tác giả hoặc đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
Sách giáo trình Giáo trình Hóa vô cơ Tác giả NXB Giáo dục Việt Nam 2014

17.2 Các bài báo khoa học

18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)

22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn

IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin

Bài báo, công trình KHCN đã công bố