Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Các dạng bài tập thực hành từ vựng - ngữ pháp theo hướng tích hợp nội dung các học phần khẩu ngữ, bút ngữ tiếng Nga trình độ sơ cấp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Như Nguyệt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội/ Kỷ yếu hội thảo khoa học giảng dạy môn khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ: định hướng và thách thức Tập 1 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The relationship between preferred reading strategies and language achievement on the IELTS reading module of students at Thai Nguyen University

 • Tác giả : Le Quang Dung, Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications Tập 9 Số 1 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The Competencies and Performance of English Teachers and Students Achievement and Attitude: Basis for a Proposed Instructional Plan

 • Tác giả : Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 11th International Conference on Language, Innovation, Culture and Education - London Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Mixed $H_{\infty}$ and passive control for fractional-order nonlinear systems via LMI approach

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Applicandae Mathematicae (SCI) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Common mistakes in English translation by English majoring students at School of Foreign Languages

 • Tác giả : Nguyen Thi Dieu Ha, Loc Hong Phuong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Education Management Tập 10 Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The use of content-based instructions in the EFL context to improve the academic English language proficiency for non-English majored students

 • Tác giả : Le Quang Dung, Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 12th International conference on English language teaching - Proceedings Năm 2118
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Portfolio - An alternative Form of Assessment in EFL Context

 • Tác giả : Le Quang Dung, Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: nternational Journal of Scientific and Research Publications Tập 9 Số 1 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Students and teachers' perceptions of speaking assessment at upper-high schools in Viet Nam

 • Tác giả : Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology Tập 191 Số 15 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

An analysis on motion conceptualization in Vietnamese and in English

 • Tác giả : Le Quang Dung, Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Đổi mới chương trình đào tạo phải bắt đầu từ nâng cao năng lực giảng viên sư phạm

 • Tác giả : Phạm Hồng Quang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 366 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

A new design method for observer-based control of nonlinear fractional-order systems with time-variable delay

 • Tác giả : Vu Ngoc Phat, Piyapong Niamsup, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: European Journal of Control (SCIE, Q1) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Research and proposed solutions for improvement of the competitiveness of regions in Vietnam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: World Scientific News Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Analyzing Financial Factors to Improve Production and Business Efficiency

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Economics and Business Administration Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Research system for management of wages and applications in management of wages in vietnamese enterprises

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International journal of applied science and research Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của đầu tư FDI từ tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Thương Mại Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Studying The Selection of The Priority Industry And Lessons Learned for Local And Excessive Thai Nguyen

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Theoretial research on weekly analysis by time and application to the industrial processing industry of Thai Nguyen

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Research in Business, Economics and Management Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

The global sector of the golobal integration introduction and proposed some development solutions in Vietnam, contact Thai Nguyen province

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Recent Scientific Research Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Evaluation of the electronics industry in Viet Nam in Thai Nguyen by

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Thái Nguyên thời kỳ hội nhập toàn cầu

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công Thương Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 4/133 <12345678910...132133>