Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một vài kiến nghị trong việc thiết kế và biên soạn bài tập bổ trợ môn Luyện viết tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Vi Thị Hoa,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo gảng dạy môn khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ, Định hướng và thách thức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN: 978-604-9892-04-2
Tóm tắt nội dung