Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 现代汉语形容词“好”与 越南语 “TỐT"的词义考察
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Vi Thị Hoa,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo quốc tê "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa", Nhà xuất bản Tài Chính Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN: 978-604-79-2244-4.
Tóm tắt nội dung