Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu sự khác biệt văn hoá giữa bản tin tiếng Anh và tiếng Việt để ứng dụng trong việc dạy và học ngoại ngữ.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Khoa Ngoại ngữ
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Ngôn ngữ học
Chủ nhiệm(*) Hoàng Thị Ngọc Điểm
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

Nội dung nghiên cứu

  - nghiên cứu, hệ thống hoá cơ sở lý luận, những lý thuyết khác nhau về văn hoá, cấu trúc bản tin, diễn ngôn bản tin, khác biệt văn hoá trong ngôn từ và biểu hiện phi ngôn từ.

  - thiết kế phiếu điều tra về việc giảng dạy yếu tố văn  hoá trong ngoại ngữ, và về việc sử dụng tin tức trong dạy và học tiếng Anh.

  - thu thập dữ liệu, ghi âm và ghi hình các bản tin tiếng Anh và tiếng Việt

  - phân tích so sánh đối chiếu hai nguồn bản tin để tìm ra những sự khác biệt

  - đưa ra những gợi ý trong việc sử dụng bản tin để thiết kế tài liệu giảng dạy và học tập

  - tổng hợp các kết quả nghiên cứu, sản phẩm, hoàn thành viết báo cáo và nghiệm thu đề tài.

Đề tài nghiên cứu gồm các chương:

Chương 1: Mở đầu

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục đích của đề tài

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.4. Tầm quan trọng của đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận

2.1. Diễn ngôn bản tin

2.1.1. Phân tích diễn ngôn và diễn ngôn bản tin

2.1.2. Cấu trúc bản tin

2.2. Văn hoá và sự khác biệt văn hoá trong lĩnh vực truyền thông

2.2.1. Văn hoá ngôn từ

2.2.2. Văn hoá phi ngôn từ

2.2.3. Những nghiên cứu đã tiến hành về sự khác biệt văn hoá trong lĩnh vực truyền thông

2.3. Tình hình khai thác bản tin trong việc giảng dạy ngoại ngữ

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

3.1. Câu hỏi nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.4. Cách tiếp cận dữ liệu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

4.1. Kết quả khảo sát tình hình ứng dụng bản tin trong việc giảng dạy ngôn ngữ

4.2. Kết quả phân tích bản tin tiếng Anh

4.3. Kết quả phân tích bản tin tiếng Việt

4.4. So sánh kết quả phân tích bản tin tiếng Anh và tiếng Việt

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Tải file Nghiên cứu sự khác biệt văn hoá giữa bản tin tiếng Anh và tiếng Việt để ứng dụng trong việc dạy và học ngoại ngữ. tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*  

Đề tài cấp đại học lĩnh vực Ngôn ngữ học khác