Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Dạy và học qua dự án lần thứ 3 – Giảng dạy ngoại ngữ theo đề án ở trường phổ thông tại Việt Nam Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978-604-62- 5767 – 7.
Tóm tắt nội dung