Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 太原大学外国语学院汉语文化词教学方法现状及建议
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Ngô Thị Ánh Tuyết, Vi Thị Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978 – 604 – 947 – 782- 9
Tóm tắt nội dung