Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu đối chiếu phạm trù ngữ nghĩa "lửa" trong tiếng Trung và tiếng Việt và những lý giải ngôn ngữ từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Quách Thị Nga, Nông Thị Hưởng
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết tiến hành nghiên cứu và hệ thống những từ chứa “lửa/huo3” trong tiếng Trung và tiếng Việt, từ đó áp dụng ngôn ngữ học tri nhận đi phân loại hệ thống các từ này theo các phạm trù ngữ nghĩa. Trên cơ sở kết quả phân loại này, bài viết phân tích sự khác biệt cũng như mối liên hệ logic giữa tư duy và ngôn ngữ của hai ngôn ngữ, lý giải cơ chế cấu tạo và mở rộng những từ chứa “lửa/hoa3” của hai ngôn ngữ.