Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 越南学生汉语是非问句的偏误分析
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Phùng Thị Tuyết
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 174 Số 14 Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-315-162-6
Tóm tắt nội dung

      汉越同属孤立语,构成句子的语法手段都借助语序和虚词,尽管如此,两者在某些具体语法现象上还是呈现出不少的差别。这也是汉语学习者容易产生偏误的原因之一。汉语是非问句作为疑问句系统中的成员,因其特有的语法结构、语义及功能上的特点使得其在实际交际中的位置是不可思议的。因此,有必要进行对越汉语是非问句偏误考察以便预测学习者会遇到的困难,从而帮助他们避免出错或将错误减少到最低程度。本文通过偏误调查问卷的统计,对越南学生习得汉语是非问句的偏误类型进行归类、分析,指出偏误成因,并提出对越汉语是非问句教学的一些建议。