Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng cây Lạc tiên tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Trịnh Đình Khá, Hà Duy Trường, Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 3/2021 Số 3 Năm 2021
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-0373
Tóm tắt nội dung

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY LẠC TIÊN (Passiflora foetida L.) TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Trịnh Đình Khá1, Hà Duy Trường2, Nguyễn Thị Thu Hiền1,2,*

1Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội

2Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TÓM TẮT

Công trình này tiến hành đánh giá ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng của cây Lạc tiên nhân giống bằng hạt trồng tại Thái Nguyên. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 4 công thức (CT) và được nhắc lại 3 lần/mỗi công thức. Chi tiết các công thức trong thí nghiệm như sau: CT1 (trồng ngày 10/3/2019), CT2 (trồng ngày 25/3/2019), CT3 (trồng ngày 10/4/2019), CT4 (trồng ngày 25/4/2019). Kết quả nghiên cứu đã xác định được công thức CT1 có chiều dài thân chính trung bình ( vn) cao nhất so với 3 công thức còn lại; công thức CT2 có đường kính gốc trung bình ( 00) lớn nhất ở giai đoạn sau 7 đến 28 ngày trồng ngoài mô hình đồng ruộng và công thức CT1 có đường kính gốc trung bình ( 00) lớn nhất ở giai đoạn sau 35 ngày trồng ngoài mô hình đồng ruộng; công thức CT2 và CT1 lần lượt đạt giá trị tăng trưởng chiều cao và đường kính gốc cao nhất; công thức CT1 đạt sinh khối tươi/cây trung bình cao nhất là 18.115,62 kg/ha và sinh khối cây khô là 3.211,25 kg/ha.

Từ khóa: Ảnh hưởng thời vụ, Lạc tiên, Passiflora foetida L., Thái Nguyên.

 

RESEARCH ON THE EFFECT OF PLANTING TIME ON THE GROWTH OF PASSIFLORA FOETIDA L. IN THAI NGUYEN PROVINCE

Trinh Dinh Kha1, Ha Duy Truong2, Nguyen Thi Thu Hien1,2,*

1Thuyloi University, Hanoi

2Thai Nguyen University of Forestry and Agriculture

SUMMARY

The experiment was conducted to determine the effects of planting time on the growth of Passiflora foetida L. in Thai Nguyen province. The experiment design was a randomized complete block design (RCBD) with 4 formulas (CT) and repeated 3 times per one. The formulas in the experiment include: CT1 (planted on March 10, 2019), CT2 (planted on March 25, 2019), CT3 (planted on April 10, 2019), CT4 (planted on April 25, 2019). The results of the study have determined that, CT1 had the highest average value of main stem length ( vn) compared to 3 left formulas; CT2 had the highest average value of diameter ( 00) at the period after 7 days to 28 days of planting in the field, while CT1 had the highest average value of diameter at the stage after 35 days of planting in the field; CT2 and CT1 achieved the highest growth values of main stem length and diameter; CT1 achieved the highest average value of fresh biomass with 18,115.62 kg/ha and dried biomass with 3,211.25 kg/ha.

Keywords: Effect of planting time, Passiflora foetida L., Thai Nguyen province.