Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng chủ đề tích hợp Em tập pha chế dung dịch để dạy học nội dung phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Việt Cường
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 2354 – 0753
Tóm tắt nội dung

3