Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Designing and Using Geometry Case Studies in the Last Grade at Secondary Schools by Integrated Teaching Method in Vietnam
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Tran Viet Cuong, Dao Tam, Pham Van Hieu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 8 Số 12 Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN 2332-3205 (Print), 2332-3213 (Online)
Tóm tắt nội dung

1