Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen cry3Ca1 thông qua vi khuẩn A.tumefaciens.
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 40 Số 2 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Sinh học, 40(2):252-258.
Tóm tắt nội dung