Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của sự kết hợp GA3 với ABA đến sự tái sinh chồi từ mô sẹo giống khoai lang Chiêm Dâu
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 161 Số 1 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

1.  Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình (2017) Ảnh hưởng của sự kết hợp GA3 với ABA đến sự tái sinh chồi từ mô sẹo giống khoai lang Chiêm Dâu. Tạp chí KH&CH, ĐHTN, 161(01): 107-112.