Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của vật liệu nuôi cấy mô sẹo và thành phần môi trường đến khả năng tái sinh chồi ở khoai lang
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Lan
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 172 Số 12 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

1.  Vũ Thị Lan (2017) Ảnh hưởng của  vật liệu nuôi cấy mô sẹo và thành phần môi trường đến khả năng tái sinh chồi ở khoai lang. Tạp chí KH&CH, ĐHTN, 172(12/1): 65-69.