Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Agrobacterium – mediated transformation of cry8Db gene in Vietnam sweet potato cultivar.
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Pham Bich Ngoc, Vu Thi Lan, Tran Thu Trang, Nguyen Hoai Thuong, Le Thu Ngoc, Chu Hoang Ha, Le Tran Binh
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of Life Science Tập 9 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

 

1.  Pham Bich Ngoc, Vu Thi Lan, Tran Thu Trang, Nguyen Hoai Thuong, Le Thu Ngoc, Chu Hoang Ha, Le Tran Binh (2015)