Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Văn Quyết, Trần Văn Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 6 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung