Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Tái cấu trúc đầu tư tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Thế Huân
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 6 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung