Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Quang Cảnh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 458 Số 7 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung