Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Liên kết vùng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực đông Bắc”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Nguyễn Thị Minh Huệ
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 4 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung