Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía bắc Việt Nam Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Văn Hùng, Đàm Văn Khanh
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 4 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung