Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Evaluating community support and participation in tourism development in Northeast region of Vietnam: a case study in Ba Be National Park”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Trần Quang Huy
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung